Chakran och auran

Våra chakran är energimässiga motsvarigheter till våra körtlar.
Chakrana transporterar energi vid healing som ger medvetenhet
till de sjuka områdena i kroppen.

De sju större chakrana har olika färger, liksom kristallerna.
Vi har Rotchakrat längst ner på kroppen, vid svanskotan.
Rotchakrat är rött.
Sen har vi magchakrat c:a tre fingrar under naveln (kallas
också navelchakrat) och är orange.
Efter kommer solarplexuschakrat ligger en hand över midjan
och är gult.
Sen kommer hjärtchakrat som är grönt eller rosa.
Därefter har vi halschakrat, som är blått.
Sen kommer tredje ögat, eller pannchakrat, som är indigoblått.
Sist har vi kronchakrat, längst upp på hjässan, som är vitt eller
violett.
Alla våra chakran är knutna till viktiga körtlar och en färg i kroppen.
Alla våra chakran är knutna till viktiga körtlar och e färg i kroppen.

Rotchakrat till binjurar, rött
Magchakrat till könskörtlar, orange
Solarplexus till bukspotskörteln, gult
Hjärtchakrat till Tymus,grönt eller rosa
Halschakrat till Tyriod & Paratyriod, blått
Tredje ögat till Hypofysen, indigo
Kronchakrat till Tallkottkörteln, vitt eller violett.

CHAKRA OCH DESS UPPBYGGNAD

Läran om chakran härstammar från indiens yoga- och meditations
traditioner och
är flera tusen år gammal. Läran om chakran är ett bra verktyg eller
referenssystem när det gäller att förstå några sammanhang mellan
kropp och psyke som vi inte har motsvarande begrepp för i vår kultur.

Ordet chakra betyder livshjul och betecknar en energivirvel som
kanaliserar energi till och från kroppen, balanserar och reglerar
den och utgör en del av den mänskliga
auran som är osynlig för de flesta.

Varje chakra är förbundet med ett kroppsområde som går in i
ryggraden och fortplantar sig vidare genom nervsystemet.
Varje chakra hör samman med ett område av människans fysiska
och psykiska funktioner. Chakrana och det
kroppsområde det är förbundet med har sit speciella symbolkomplex,
nämligensitt fysiska element med tillhörande djur- och växtarter,
sin egen färg, sitt sinne,sitt tal, sin geometriska symbol och ljud
och toner. Varje chakra har ett antal ekrar, fält eller enligt den
indiska traditionen, lotusblad som anger chakrats komplexitet.
Rotchakrat som är det långsammaste har 4 fält. Hara eller magchakra
har 6 fält, solarplexus har 10, hjärtchakrat har 12, halschakrat har 16,
pannchakrat har 96 och kronchakrat har 992 fält eller kronblad.

Om chakrarna är i balans visar färgerna detta eftersom färger
rent fysisk är ett utryckför energins vibrationshastighet, frekvens.
Energifälten bryter och spaltar upp aurans ljus i spektrats färger så
som regnbågen gör. Färgerna i chakrat följer varandra i samma
ordning som i regnbågen –röd, orange, gul, grön-rosa, blå, indigo, lila-vit.

Man kan betrakta chakrasystemet som en stege där man medvetet
kan röra energin upp och ned mellan de tunga, mer jordbundna och
ofta fastlåsta nivåerna och de lättare, högre medvetandenivåerna.
Chakrarna kan även betraktas ur en utvecklingsmässig synvinkel,
då man vet att man kan flytta det mer allmänna medvetandestadierna
från de tre lägre chakrarna till de översta Chakrana. Detta förutsätter
dock fortfarande en balanserad funktion av de nedre chakrarna.
Utifrån detta system kan man förstå t.e.x. en sjukdoms –fysisk eller
psykisk- psykologiska sammanhang via drömmarnas symboler,
och även påverkaden energi- och medvetandemässigt. Det är bland
annat dennatankegång som ligger bakom healing.

Våra chakran är ett system i kroppen.

ROTCHAKRA

Rotchakrat eller baschakrat är en energivirvel som utgår från
korsbenet nederst på ryggraden. Det är det enda chakrat som
sitter bak på kroppen. Fysiskt har det med skelettet, speciellt
benen och bäckenet att göra.

Rotchakrat är förbundet med jordelementen. Det symboliserar
vår materiella, fysiskavärld såsom vår bostad, vårt arbete, våra
roller och beteenden i vardagen och vårt förhållande till pengar,
våra basala behov som mat, värme och trygghet.

Siffran 4 är knuten till rotchakrat och symbolen är en kvadrat
eventuellt i en cirkel. Färgen är röd. Vårt luktsinne är förbundet
med rotchakrat. De flesta djur som lever nära marken har ju ett
bra luktsinne. I Indien har man elefanten som symbol för
rotchakrat. I västlandet är det ofta hästen symbolen.

Är vårt rotchakra i balans, har vi jordförbindelse och känner oss
väl till mods.

Är det ur balans, känns livet meningslöst och tungt och vi
känner oss mindervärdiga eller som döda ting, allt för
upptagna av det materiella.

MAGCHAKRAT

Harachakrat eller magchakrat, sexual- och navelchakrat är
placerat cirka tre fingerbredder under naveln. Det är kroppens
centrum, tyngdpunkt som man koncentrerar sig mycket på
inom österländska kampsporter. Är man centrerad där har
man bättre balans både fysiskt och psykiskt. Harachakrat är
förbundet med hela tarmsystemets flytande innehåll, kroppens
vattenomsättningsamt också sexualiteten - allt det som
strömmar och flyter genom kroppen. Harachakrat har nämligen
vattnet som sittelement.

När harachakrat fungerar balanserat, ger det styrka, handlingskraft
och sinnesro. Är det i obalans kan det ge utryck i slöhet, lättja,
förlite sexuell energi eller i aggressivitet, rastlöshet och allt för
våldsamsexualitet. Både känslorna, sexualiteten och havet uppträder
i en rytmisk växlande böljrörelse eller cykel med olika faser. Denna rytm
är förbunden med månen och dess faser. Således är hara-chakrats
symbol månen, en liggandemånskära i en cirkel. Siffran som är knuten
till harachakrat är 6 och dess färg är orange. Det sinne som är knuten
till harachakrat är smaksinnet och vattenelementet saliv som på det
hela taget är förbundet med vad man har lust eller vad man inte har lust.

SOLAR PLEXUS-CHAKRAT

Solarplexuschakrat strålar fram från ryggraden och kommer ut direkt
under bröstbenet och revbenen. Chakrat är knutet till levern,
binjurarnas adrenalinproduktion och förbränningen i kroppen d v s
fysisk förbränning av födan och psykisk förbränning
av de oftast negativakänslor som kallas emotioner egocentrisk kärlek,
svartsjuka,maktbegär, egoism, raseri, rädsla och fruktan. Dessa negativa
känslor kan vändastill positiva känslor som mod, obetingad kärlek och
lyckokänslor om chakrat är balanserat.

Emotionerna är knutna till vårt ego, vårt centrum för medvetandet.
Egot är solar-plexus-medvetandets redskap vilket kan ge oss behovet
att styra omvärlden efter vår vilja, vår inställning till vad som är rätt
eller fel. Chakrats funktioner har sina rötter i vårt djuriska
förflutna i kamper för överlevnad -kamp eller flykt. Till detta kopplas
benägenheten att se omvärlden i motsättningar –vän eller fiende,
svart eller vitt o v s. Chakrat har även en mer balanserande funktion
och fungerar då som en känslig registreringsapparat som talar om för
oss vad vi verkligen vill och vad som känns rätt på ett djupare plan.

Det element som är knutet till solar plexus-chakrat är eld. Färgen är
gul och symbolen är en trekant i en cirkel. Chakrats siffra är 10.
De djur som är knutna til chakrat är djur förknippade med aggressioner,
kamp och flykt t e x lejon och tigrar.

HJÄRTCHAKRAT

Hjärtchakrat strålar ut från ryggraden, fram genom bröstbenet, lite
ovanför hjärtat. Det står i förbindelse med thymuskörteln som styr
vår tillväxtförmåga i puberteten och reglerar organen hjärta och lungor.
Lungorna är knutna till luftens element ochnär chakrat fungerar
balanserat upplever vi egenskaper som luftighet, rörlighet,
mildhet och lätthet. Egenskaperna visar sig som en rörelse mot andra
människor och blir till en kärleksfull kontakt med andra och en känsla
av en del av mänskligheten. Detta har med beröringssinnet att göra –
känslan av att vara i kontakt med andra.

Hjärtchakrat är centrum för intuition, insikt som bygger på förnimmelser
istället för pålogiska tankebeslut och detta kan de känslan av en
djupare mening med livet. Är chakrat obalanserat kan det framkalla
känslor som sorg, depression, självmedlidande, ängslan eller avundsjuka
och hysteri.

Chakrats symbol är en sextaggad stjärna i helhetens cirkel.
Dess färg är grön som nyutslagen bokskog och siffran är 12.
De djur som är knutna till chakrat är fåglar, gaseller och andra
snabba hjortdjur. Grenade eller vridna horn kan betraktas som
antenner för intuition, speciellt framträdande hos enhörningen
från de gamla sagorna–hästdjuret med ett långt vridet horn.

HALSCHAKRAT

Halschakrat eller Strupchakrat är det femte chakrat och det
strömmar ut från halskotorna genom strupen. Det har förbindelse
med sköldkörteln vilket har inflytande på ämnesomsättningen.
Dess område omfattar hela halsen, käkar,mun, svalg och öron.
Det har både fysiskt och psykiskt med ljud att göra- både som
uppfattning och uttryck. Så sinnet är således hörselsinnet.

När detta chakra fungerar balanserat kan vi ge uttryck för vad
som händer inom oss, både känslomässigt och tankemässigt.
Chakrat kan även betecknas som ”vår inre stämma” vilket kommer
från Självet och ge oss en känsla av att det finns en djupare
mening med livet och det vi gör. Detta tyder på att chakrat
är i balans. När chakrat är i obalans hänger det samman med
förträngning eller
undertryckande av känslor eller talanger, att vi inte lyssnar till
oss själva, inte ger uttryck för vad vi känner, menar och önskar.

Halschakrat bildar en bro mellan huvudet (pannchakrat) och
de fyra elementen–jord, vatten, eld och luft- som är förbundna
med kroppen. Förbindelsen sker med hjälp av ljud som också
kan betraktas som ett element. Ljudet är det starkast verkande
av de fyra elementens vibrationer. I bibeln uttrycks det i
skapelseberättelsen: ”I begynnelsen var Ordet…”då ljudet här
betraktas som skapande och mer ursprungligt än resten av
världen. Chakrats färg är blå. Symbolen är en cirkel i en trekant,
d v s Självet omfattat av en högre, kosmisk treenighet, balans.
Siffran är 16. Några symboler som kan uppträdai förbindelse med
chakrat är Jungfru Maria, en bild på kosmisk moderkärlek, en
spirituell (andlig) dimension av moderns urbild.

PANNCHAKRAT

Pannchakrat (tredjeögat) är placerat i pannan cirka två fingrar
över ögonbrynen. Det strålar framåt och uppåt och har formen
av en blomma. Chakrat kallas också”det tredje ögat” och är därför
det chakra som ger klarsyn. Chakrat är förbundet med tallkottkörteln.
Körtelns exakta funktion känner man inte till men körteln svarar
på impulser från ögats ljusceller och tidsreglerar kroppens funktioner
till dygnets rytm efter den ljus- och färgintensitet som träffar ögat.
Pannchakrats funktionär alltså förbunden med hjärnans förmåga att
bearbeta ljus och bilder- visuella perception (varselblivning genom
synsinnet) och visualisering (förmågan att föreställa sig bilder).
Chakrat är involverat i integrationen av visuella bilder med
tänkandet i koordination och balans av de två hjärnhalvorna. Den
vänstra hjärnhalvan omfattar abstrakt, logiskt tänkande och den
högra konkret tänkande,rumsuppfattning, bildskapande, fantasi
och intuition samt kreativ verksamhet.

I viss mån hör pannchakrat också ihop med hypofysen, en körtel som
sörjer för den överordnande regleringen av alla de andra hormonkörtlarna
i kroppen. Således styr och reglerar chakrat också kroppen och känslorna,
både via hypofysens hormonreglering av hela kroppens hormonsystem och
den tankeenergi som gårgenom nervsystemet. Den balanserar det fysiska
med det andliga.

Pannchakrats färg är indigoblå –en djupblå, klar färg som övergår i violett.
Chakrats element är ljuset. Chakrat har 96 ekrar eller kronblad. Symbolen
kan även visas som en bevingad cirkel som symboliserar att pannchakrat
ger möjlighet till högre medvetande. I det gamla Egypten var Horus-falken
en bild på detta högtflygande, gränsöverträdande
tillstånd som ofta också avbildas som en bevingad solskiva. Annars finns
inga djurbilder knutna till chakrat bortsett från en vit orm som går ut genom
ögonhålorna på ettkranium som symbol för klarsynthetens synkraft.

KRONCHAKRAT

Kronchakrat sitter som en krona på huvudet och har 992 ekrar eller kronblad.
Det stora språnget i komplexitet avspeglar språnget mot en högre
medvetandenivå som ligger på ett plan som är svårt att beskriva i ord.
Därför går det inte heller att läsa sig till det.

Kronchakrats färg är rödviolett. I vissa tradiotioner är den 1000-baldiga
lotusblomman knuten till chakrat som symbol liksom de symboler som i
meditation och drömmar upplevs som ren visdom eller ett högre
medvetande. Har man dem, tvivlar man inte, för de ändrar hela
ens liv. De kan dock inte riktigt omsättas i ord.
De kan då och då mötas hos högt utvecklade mästare. Beskrivningar
av exempel Buddha och Kristus avspeglar en del av denna energi,
bland annat i glorian som visar ljuset.

AURAN

Energifältet runt oss visar hur vi mår, vem vi är och hur långt vi har
kommit i vår andliga utveckling, till exempel. Den visar oss också
vad vi har för obalanser och var.

Flera av oss kan träna oss att se auran. Att sitta eller stå mot
en ljus vägg utan skuggor kan man få fram energifältet och sen
auran. Man ser på personen som är objektet strax ovanför vid
sidan av tinningen, eller däri själv känner det lättast.
Oftast ser man auran runt huvud och axlar. När man blir mer
medveten på det andliga området eller upplyst som det också heter.

Många healers arbetar med och i auran. Det är en del i vårt
arbete att ge healing till auran.